لیست قیمت کولر گازی گری با گارانتی اصلی

                      قیمت های درج شده در لیست بدون احتساب تخفیف های ویژه می باشد. برای دیدن قیمت نهایی + تخفیف ویژه به صفحه هر محصول مراجعه نمایید.

مدل کد نام محصول (بر روی نام محصول کلیک کنید)
مشخصات فنی  قیمت مصرف
پنجره ای Turbo-H19C3 کولر گازی پنجره ای 19000 Turbo ظرفیت 19000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B                   1,770,000 
Turbo-H19C3 کولر گازی پنجره ای 25000 Turbo ظرفیت 25000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B                   2,030,000 
R4Matic R4Matic-H09H1 کولر گازی اسپلیت 9000 R4Matic ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   2,370,000 
R4Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 R4Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   2,610,000 
R4Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 R4Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   3,470,000 
R4Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 R4Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   3,950,000 
Q2Matic Q2Matic-H09H1 کولر گازی اسپلیت 9000 Q2Matic ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   2,130,000 
Q2Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 Q2Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   2,340,000 
Q2Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 Q2Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   3,340,000 
Q2Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 Q2Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   3,740,000 
Q2Matic-H30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 Q2Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   5,090,000 
Q2Matic-H36H1 کولر گازی اسپلیت 36000 Q2Matic ظرفیت 360000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   6,280,000 
GMatic GMatic-H18C3 کولر گازی اسپلیت 18000 GMatic  ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                   2,650,000 
GMatic-H24C3 کولر گازی اسپلیت 24000 GMatic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                   3,480,000 
GMatic-H30C3 کولر گازی اسپلیت 30000 GMatic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                   4,010,000 
GMatic-H36C3 کولر گازی اسپلیت 36000 GMatic ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                   4,920,000 
G4Matic G4Matic-H12C3 کولر گازی اسپلیت 12000 G4Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   2,270,000 
G4Matic-H18C3 کولر گازی اسپلیت 18000 G4Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   3,150,000 
G4Matic-H24C3 کولر گازی اسپلیت 24000 G4Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   3,730,000 
G4Matic-H30C3 کولر گازی اسپلیت 30000 G4Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   4,490,000 
G4Matic-H36C3 کولر گازی اسپلیت 36000 G4Matic ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   5,240,000 
iCool iCool-H12C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool ظرفیت  12000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                   2,840,000 
iCool-H18C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool ظرفیت  18000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                   3,950,000 
iCool-H24C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool ظرفیت  24000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                   4,640,000 
iCool-H12H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool ظرفیت 12000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   2,810,000 
iCool-H18H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool ظرفیت 18000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   3,950,000 
iCool-H24H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool ظرفیت 24000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   4,480,000 
iCool-H30B2 کولر گازی اسپلیت اینورتر 30000 iCool ظرفیت 30000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   6,100,000 
iCool-H36B2 کولر گازی اسپلیت اینورتر 36000 iCool ظرفیت 36000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   7,760,000 
ایستاده ZMatic-H24H1 کولر گازی ایستاده 24000 ZMatic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A                   9,420,000 
I'Crown-H24H3 کولر گازی ایستاده 24000 I'Crown ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A                   9,420,000 
TMatic-H48H3 کولر گازی ایستاده 48000 TMatic ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B                   7,910,000 
TMatic-H55H3 کولر گازی ایستاده 55000 TMatic ظرفیت 55000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B                   9,190,000 
پرتابل CMatic-H12H1 کولر گازی متحرک 12000 CMatic پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B                   1,870,000 
C4Matic-H12H1 کولر گازی متحرک 12000 C4Matic پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B                   1,660,000 
Accent Accent-J12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 Accent ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B-بدون گارانتی                   1,340,000 
Accent-J18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 Accent ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   1,830,000 
Accent-J24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 Accent ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   2,410,000 
Accent-J30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 Accent ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   3,600,000 
H1Matic H1Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 H1Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   1,600,000 
H1Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 H1Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   2,100,000
H1Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 H1Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   2,800,000
H1Matic-H30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 H1Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   3,800,000