لیست قیمت کولر گازی گری با گارانتی اصلی

                      قیمت های درج شده در لیست بدون احتساب تخفیف های ویژه می باشد. برای دیدن قیمت نهایی + تخفیف ویژه به صفحه هر محصول مراجعه نمایید.

مدل کد نام محصول (بر روی نام محصول کلیک کنید)
مشخصات فنی  قیمت مصرف قیمت جشنواره
پنجره ای Turbo-H19C3 کولر گازی پنجره ای 19000 Turbo ظرفیت 19000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B                    
Turbo-H19C3 کولر گازی پنجره ای 25000 Turbo ظرفیت 25000 بی تی یو سرما - تروپیکال با کمپرسور پیستونی کلاس انرژی B                  
R4Matic R4Matic-H09H1 کولر گازی اسپلیت 9000 R4Matic ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
R4Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 R4Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
R4Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 R4Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
R4Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 R4Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
Q2Matic Q2Matic-H09H1 کولر گازی اسپلیت 9000 Q2Matic ظرفیت 9000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                 
Q2Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 Q2Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
Q2Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 Q2Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   
Q2Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 Q2Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                  
Q2Matic-H30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 Q2Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                
Q2Matic-H36H1 کولر گازی اسپلیت 36000 Q2Matic ظرفیت 360000 بی تی یو سرما/گرما-کلاس انرژی B                   
GMatic GMatic-H18C3 کولر گازی اسپلیت 18000 GMatic  ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                  
GMatic-H24C3 کولر گازی اسپلیت 24000 GMatic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                    
GMatic-H30C3 کولر گازی اسپلیت 30000 GMatic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                  
GMatic-H36C3 کولر گازی اسپلیت 36000 GMatic ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی-کلاس انرژی B                 
G4Matic G4Matic-H12C3 کولر گازی اسپلیت 12000 G4Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                    
G4Matic-H18C3 کولر گازی اسپلیت 18000 G4Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                    
G4Matic-H24C3 کولر گازی اسپلیت 24000 G4Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                   
G4Matic-H30C3 کولر گازی اسپلیت 30000 G4Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                 
G4Matic-H36C3 کولر گازی اسپلیت 36000 G4Matic ظرفیت 36000 بی تی یو سرما-کمپرسور پیستونی- مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی B                 
iCool iCool-H12C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool ظرفیت  12000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                  
iCool-H18C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool ظرفیت  18000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                   
iCool-H24C3 کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool ظرفیت  24000 بی تی یو سرما-اینورتر مخصوص مناطق حاره ای کلاس انرژی A                
iCool-H12H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 12000 iCool ظرفیت 12000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                 
iCool-H18H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 18000 iCool ظرفیت 18000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                  
iCool-H24H1 کولر گازی اسپلیت اینورتر 24000 iCool ظرفیت 24000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                  
iCool-H30B2 کولر گازی اسپلیت اینورتر 30000 iCool ظرفیت 30000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   
iCool-H36B2 کولر گازی اسپلیت اینورتر 36000 iCool ظرفیت 36000 بی تی یو سرما و گرما-اینورتر-کلاس انرژی A                   
ایستاده ZMatic-H24H1 کولر گازی ایستاده 24000 ZMatic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A                   
I'Crown-H24H3 کولر گازی ایستاده 24000 I'Crown ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی A                    
TMatic-H48H3 کولر گازی ایستاده 48000 TMatic ظرفیت 48000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B                        
TMatic-H55H3 کولر گازی ایستاده 55000 TMatic ظرفیت 55000 بی تی یو سرما/گرما - کلاس انرژی B                       
پرتابل CMatic-H12H1 کولر گازی متحرک 12000 CMatic پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B                    
C4Matic-H12H1 کولر گازی متحرک 12000 C4Matic پرتابل (متحرک) با ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B                  
Accent Accent-J12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 Accent ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B-بدون گارانتی                   
Accent-J18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 Accent ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                   
Accent-J24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 Accent ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                  
Accent-J30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 Accent ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی             
H1Matic H1Matic-H12H1 کولر گازی اسپلیت 12000 H1Matic ظرفیت 12000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                 
H1Matic-H18H1 کولر گازی اسپلیت 18000 H1Matic ظرفیت 18000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی   
H1Matic-H24H1 کولر گازی اسپلیت 24000 H1Matic ظرفیت 24000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی   
H1Matic-H30H1 کولر گازی اسپلیت 30000 H1Matic ظرفیت 30000 بی تی یو سرما/گرما- کلاس انرژی B- بدون کارانتی                  


*